Klachtenregeling Van den Bosch | Advies & Incasso

Klachtenregeling Van den Bosch | Advies & Incasso

Introductie

Van den Bosch | Advies & Incasso houdt zich aan de Wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI). Toch kan er altijd een verschil van mening ontstaan. Conform de wet hebben wij daarom een klachtenregeling die er op toeziet dat u uw klacht en zienswijze kunt indienen, waarna deze zo onpartijdig mogelijk en volgens de regels die de WKI oplegt beoordeelt zal worden. Zo hopen wij enerzijds te leren van onze fouten en anderzijds ervoor te zorgen dat klachten op een correcte manier opgelost worden. Verder gaan wij uiteraard vertrouwelijk met klachten om.

Een klacht indienen?
Het beste is uiteraard om eerste te proberen met de betreffende zaakbehandelaar tot een oplossing te komen. De eerste stap is dan ook uw klacht te melden bij de zaakbehandelaar. Deze zal dan bezien of aan uw klacht tegemoet gekomen kan worden en de zaak minnelijk kan worden opgelost.

U bent het alsnog niet eens.
Is de klacht naar uw oordeel niet op een bevredigende wijze afgehandeld, dan kunt u per e-mail een klacht indienen bij de directie van Van den Bosch | Advies & Incasso. U dient deze e-mail te versturen naar directie [at] adviesenincasso.nl [at] vervangt u door het “@” teken.

De termijn voor het indienen van een formele klacht is 6 maanden.

Wat dient er in uw klachtbrief vermeld te worden:
1. Het dossier waarop de klacht betrekking heeft;
2. Uw naam en adres. Dient u namens een ander een klacht in, dan uiteraard ook de gegevens van de persoon namens wie u klaagt;
3. Een omschrijving van de klacht en waarom u het niet eens bent met de afhandeling door de zaakbehandelaar. Ga hierbij zoveel mogelijk in op de reden waarom u het niet eens bent;
4. Wat u als de gewenste oplossing zou zien;

Waar u niet over kunt klagen:
Het is niet mogelijk te klagen over een gedraging van onze opdrachtgever of over de hoogte van de vordering of de onderliggende gronden. Dit vloeit immers niet voort uit onze dienstverlening.

Hoe wij uw klacht behandelen:
Nadat wij onderzoek hebben gedaan naar uw klacht, krijgt u van ons een voorlopig antwoord waarop u uw visie kunt geven. Dit voorlopig antwoord krijgt u in beginsel binnen 3 weken. Mocht er meer tijd nodig zijn dan melden wij dat en krijgt u in ieder geval dit antwoord binnen 6 weken.

U dient vervolgens uw reactie op dit voorlopig antwoord binnen een termijn van 3 weken bij ons in te dienen. Ook u kunt, indien nodig, om 3 weken extra tijd verzoeken om te reageren.

Na deze schriftelijke reactie geven wij u binnen een termijn van 3 weken ons definitieve oordeel over uw klacht.

U bent het alsnog niet eens met het oordeel
Mocht u ondanks alles toch niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een juridische procedure beginnen.