De Kantonprocedure

Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
De meeste procedures die wij voeren zijn kantonprocedures.

De kantonrechter is in Nederland de rechter die (o.a.) beslist over:
- zaken tot een bedrag van € 25.000;
- arbeidszaken;
- huurzaken;
- consumentenkoopzaken;
- consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000.

Een procedure bij de kantonrechter begint in de regel met een dagvaarding. Dit is een formele brief die door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt aan de tegenpartij (gedaagde). In de dagvaarding staat wie de eisende partij is en wie gedagvaard wordt. Daarnaast vermeld de dagvaarding wat er van de gedaagde geëist wordt en waarom. Verder wordt er vermeld wanneer de zitting is en hoe de gedaagde zich tegen de vordering kan verweren.

Bij de kantonrechter mag de gedaagde zowel mondeling op de zitting, als schriftelijk, door het opsturen van een verweer (formeel noemen we dat een Conclusie van antwoord), zich verweren tegen de vordering van de eisende partij. Is de gedaagde het eens met de vordering, dan hoeft deze niets te doen.

Een advocaat of jurist is in principe niet noodzakelijk, maar wanneer u zich goed wilt verweren tegen een onterechte vordering is het wel raadzaak om juridische bijstand in te schakelen. 

Verweert een gedaagde zich niet, dan zal de kantonrechter na 2 weken een vonnis schrijven. Een vonnis waartegen geen verweer is gevoerd noemen we een verstekvonnis.

Verweert een gedaagde zich wel, dan zal de kantonrechter besluiten hoe de procedure verder gaat. De kantonrechter heeft 2 mogelijkheden: schriftelijk of mondeling.

Schriftelijk
Indien de kantonrechter besluit om de procedure schriftelijk voort te zetten, mag eerst de eisende partij een reactie geven op het verweer van de gedaagde partij (formeel de Conclusie van repliek), daarna is het laatste woord aan de gedaagde die hier weer een reactie op mag geven (de Conclusie van dupliek). 

Mondeling
Het kan ook zijn dat de kantonrechter beide partijen graag persoonlijk wil horen. De kantonrechter beveelt dan beide partijen om op een zitting te verschijnen. Deze zitting noemen we een comparitie na antwoord. In de regel zal de kantonrechter de zitting ook gebruiken om te bekijken of eeen schikking mogelijk is.

De kantonrechter kan verder ook nog kiezen om de situatie zelf te bekijken, zoals bijvoorbeeld bij een burenruzie, en getuigen of deskundigen te horen. 

Aan het einde van de procedure zal de kantonrechter dan een vonnis schrijven.

Meer informatie over de kantonprocedure vindt u hier (Naar de kantonrechter) of download onze brochure 'Naar de kantonrechter'.

Tegeneis
Naast de eis van de eisende partij, kan het ook gebeuren dat de gedaagde meent een vordering op de eisende partij te hebben. De gedaagde dient dit te melden in de conclusie van antwoord. De tegeneis van de gedaagde noemen we de eis in reconventie.

Bent u gedagvaard of wilt u iemand dagvaarden?
Wilt u een procedure starten voor de kantonrechter of bent u gedaagde in een kantonprocedure, dan kunnen wij u in die procedure als uw gemachtigde terzijde staan.

Valt de vordering niet onder de regels van de kantonrechter (vordering groter dan € 25.000,00 en het is geen huur of consumentenzaak), dan is bijstand van een advocaat verplicht.